Logo Xerais

Ficha libro

Imaxes na penumbra

Manuel Sendón

Contenidos

Nos anos cincuenta dáse en Galicia un desenvolvemento da fotografía non profesional como nunca existira ata ese momento. Movemento que, caracterizado polo feito asociativo, deu lugar a unha intensa actividade nas agrupacións fotográficas xurdidas en diferentes cidades e centrada fundamentalmente ao redor dos concursos e salóns fotográficos. As preocupacións de tipo técnico e formal eran esenciais, considerando que a función da fotografía era a procura da beleza cunha visión idealizadora dunha realidade na que a temática preferida eran a paisaxe e as escenas costumistas. Malia esta concepción pictorialista común, rexístranse importantes diferencias nas obras dos máis relevantes fotógrafos afeccionados -Raniero Fernández, Veiga Roel ou Schmidt de las Heras-, uns con certa influencia de tipo documental e outros máis próximos ao pictorialismo tradicional. A, diferentes concepcións confrontaranse na Agrupación Fotográfica Gallega coas de Ricard Terré, interesado nas posibilidades expresivas e comunicativas da fotografía e cun posicionamento humanista.Nos primeiros anos sesenta muda o panorama debido tanto a causas de tipo fotográfico como ás transformacións da propia sociedade e á pegada do cine neorrealista. Os cambios afectan máis á temática e aspectos formais que á propia concepción fotográfica. A mediados dos anos sesenta decae case totalmente a actividade das sociedades fotográficas e os fotógrafos máis relevantes deixan de realizar fotografías.